Środowisko

Opinia Inspektora ochrony radiologicznej dotycząca ochrony przed promieniowaniem jonizującym  
1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 rok ( 12 miesięcy )  Gabinet Rtg   w  RODENTAL PLUS Stomatologia Rodzinna Joanna Bagińska

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe zgodnie nowelizacją z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1593) 

Wykaz źródeł promieniowania 

  • Jednostka wyposażona w aparaty RTG (lampy rentgenowskie):
    • MyRay RX DC firmy Cefla – Decyzja nr 155/2021 z dnia 16-04-2021 roku
    • Pax-i 3D Green 16 firmy Vatech -Decyzja nr 156/2021 z dnia 16-04-2021 roku

 

Jednostka  posiada zaopiniowane projekty osłon stały i zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni . 

Udokumentowane  pomiary rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego w otoczeniu aparatu. 

  • Pracownie RTG w/w jednostce  jest terenem nadzorowanym. 

Teren ten ogranicza się do pomieszczeń zgodnie z projektem osłon stałych : Gabinet RTG ,Sterownia Gabinetu RTG. W trakcie wykonywania ekspozycji mogą przebywać tylko osoby zatrudnione w jednostce i zakwalifikowane do kategorii „B” oraz pacjent. Granice terenu nadzorowanego oznakowane zgodnie z w/w rozporządzeniem, na drzwiach do wymienionych pomieszczeń umieszczone tabliczki informacyjne. 

Teren ten jest zabezpieczony przed niespodziewanym wejściem osób postronnych/ drzwi otwierają się klamką od wewnątrz. Nad drzwiami oświetlenie ostrzegawcze. W jednostce prowadzona jest dozymetria indywidualna proponowane ograniczniki dawek do 6 mSvna rok. Personel zakwalifikowany do kategoria narażeni „B”. 

Z wyników dozymetrii indywidualnej za okres 1.01. 2020  do 31.12. 2020 r – brak wskazań do zmiany kategorii narażenia . 

Ewidencja dawek po uzyskaniu  odczytów z bieżącego okresu pomiarowego  – zostanie przekazana do kierownika jednostki. 

Personel zakwalifikowany do dozymetrii indywidualnej na bieżąco informowany o otrzymanych wynikach 

Personel na posiada aktualne szkolenie w zakresie  

Dokumenty wymagane przepisy aktualizowane na bieżąco / personel potwierdzał zapoznanie  

  • wykaz aktów prawnych 
  • zakładowy plan postępowania awaryjnego  
  • program zapewnienia jakością